Học viên được huấn luyện những gì?

Có năng lực về kỹ năng triển khai tiếp thị kỹ thuật số. Học viên học về tiếp thị và truyền thông nội dung, SEO, phát triển trang web và chiến dịch tiếp thị omni để thực hiện tiếp thị kỹ thuật số và bán hàng.

Phương pháp hc kết hp sng dn ca c vn.

Việc tiếp thu và nhuần nhuyễn kiến thức nền của học viên được eduCLaaS áp dụng kết hợp nhiều cách cùng nhau. Chúng tôi cung cấp cho học viên khả năng tự học trực tuyến, lớp học đảo ngược và song hành là cố vấn cá nhân hóa thường xuyên. Như vậy, hiệu quả của việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng sẽ đạt được một cách đáng kể nhất.

Yêu cầu tốt nghiệp

Tỷ lệ tham dự tối thiểu 75% cho tất cả các nội dung trong mỗi học phần của khóa học

Phải đạt điểm đậu tối thiểu trong bài đánh giá tổng kết từng học phần của khóa học

Bằng cấp/Chứng chỉ nhận được